NOU om apotek

NOU om apotek

Det er mye prat om den nye NOU-en om apotek, hvor viktig den er og hva den kan bety. Men hva handler det egentlig om?

NOU er en norsk offentlig utredning om et spesielt tema eller samfunnsforhold som man ønsker å se ­nærmere på. Utredningen gir et grunnlag for å endre og videreutvikle forvaltning, rammebetingelser, ­regulering og annet. Og nå er det apotekområdet sin tur til å bli gjennomdiskutert.

Utvalget har fått et mandat om hva som skal utredes. Temaene som er i søkelyset er:

  • markedsstruktur og konkurranse
  • apotekets roller og rammebetingelser
  • samhandling.

Markedsstruktur og konkurranse
Mandatet beskriver at utvalget skal se på nye løsninger innenfor apotek. Disse skal bidra til konkurranse for å ivareta lave priser på legemidler og sikre et godt tilbud til legemiddelbrukerne.
Farmaceutene er åpne for nye apotekløsninger. Nettapotek har vist seg som et godt supplement til fysiske apotek. Det viktige er at nye apotekløsninger ivaretar apotekets samfunnsansvar og farmasøytenes yrkesutøvelse, slik at befolkningens ikke mister tilgang til en viktig del av helsetjenesten.

Apotekets rolle
Farmasøyter i apotek kan og vil mer. Vi har ikke noe ønske om å være mini-leger, men vi har et ønske om å jobbe med vårt fag: legemidler. Det er nok av eksempler på feil legemiddelbruk og -håndtering både i private hjem og på institusjoner som kan forhindres. Farmasøytens rolle som formidler av legemiddel­informasjon, som oppfølger av legemiddelbehandling og som lokal ekspert på legemiddelhåndtering bør benyttes mer systematisk enn i dag.
Og etter roller følger naturlig neste punkt:

Apotekets rammebetingelser
Farmasøytens virke i apotek skal være grunn­laget for drift, også økonomisk. Det bør være mulig å drifte ­apotek, fysisk, på nett eller andre måter uten ­subsidiering fra salg av handelsvarer. Det er lege­middelsalget og fremme av trygg legemiddelbruk som må være omdreiningspunktet i et hvert apotek, både faglig og økonomisk.

Samhandling
Allerede i dag trenger farmasøyter i apotek verktøy for å samhandle digitalt med annet helsepersonell, spesielt fastleger. Skal vi i tillegg gjøre mer og yte flere tjenester, blir behovet større. Vi må ha tilgang til informasjon som lar oss ivareta arbeidsoppgavene våre, slik at det ivaretar befolkningens behov for ­farmasøytiske tjenester.  
Mandatet åpner for forskjellige utfall og innovative forslag for å fremme lave legemiddelpriser og ­konkurranse blant apotek. Farmaceutenes oppgave er å bidra til at løsningene løfter trygg bruk av legemidler:

  • Farmasøyter i apotek er en ressurs for pasienter og annet helsepersonell.
  • Samfunnsoppdraget til apotek krever farmasøy­ter med kunnskap om legemidler og trygg lege­middelbruk.
  • Apotekdrift må kunne basere seg på kjerne­virk­somheten som er legmidler og farmasøytiske tjenester.

Årets farmasøyt-pris ble gitt til alle apotekfarmasøyter for innsatsen deres under pandemien. Denne ­innsatsviljen må vi holde på og jobbe for en enda mer spennende og faglig utfordrende hverdag i apotek – for riktig legemiddelbruk.

 

Urd Andestad,
leder av Farmaceutene