Lønnsoppgjør i NHO-bedrifter

shaking-hands-3098690_1920.jpg
Image by Gerd Altmann from Pixabay

Lønnsoppgjør i NHO-bedrifter

I bedrifter som er bundet av tariffavtalen mellom NHO og Farmaceutene, er det regler for hvordan lønnsoppgjøret skal gjennomføres. Første punkt; du som ansatt må be om en lønnssamtale.

Som ansatt i et virksomhet bundet av tariffavtlaen mellom NHO og Farmaceutene er det ekstra viktig at du ber om en lønnssamtale.

Rett til lønnssamtale fremgår av Hovedavtalen § 10 tredje ledd: 

"Individuell lønnsfastsettelse forutsetter dialog, for eksempel lønnssamtale, mellom leder og medarbeider. Det enkelte medlem kan be bedriften om en begrunnelse for lønnsfastsettelsen."

Merk at en lønnssamtale er IKKE en lønnsforhandling. En lønnssamtale er en samtale om lønn, lønnsnivå, lønnsambisjoner, karriereutvikling, dine "leveranser" og arbeidsgivers forventninger til deg, og egentlig alle de andre elementene som du tenker at arbeidsgiver bør ta med seg inn i vurdering av hva din lønn skal være.

Hovedavtalen § 10 tredje ledd lister opp kriteriene for lønnsvurderingen, og det er derfor disse du bør forberede deg på å ta opp i lønnssamtalen. 

"Bedriften skal fastsette det enkelte medlems lønn individuelt etter en saklig vurdering av kompetanse, dyktighet, arbeidsinnsats, erfaring og stillingens ansvars- og arbeidsområde, samt den enkeltes utvikling siden forrige vurdering. Arbeid som tillitsvalgt kan gi kvalifikasjoner som inngår i denne vurderingen." 

Det skal særlig tas hensyn til ferske farmasøyter, det fremgår av Hovedavtalen § 10 fjerde ledd: 

"I bedriftens vurdering skal det tas hensyn til at yngre medlemmer av Farmaceutene normalt har en rask kompetansevekst." 

Det kan også være lurt å merke seg at åttende ledd i samme bestemmelse gir en tydelig føring på at man, utenom lønnsoppgjøret, skal kunne rette opp skjevheter som måtte bli avdekket:

"I den utstrekning bedriften i det enkelte år finner det nødvendig for å rette opp oppståtte skjevheter, skal den kunne foreta en tilleggsregulering til et annet tidspunkt enn ovenfor bestemt." 

En lønnssamtale er et viktig grunnlag for lønnsoppgjøret, fordi arbeidsgivere som har hatt lønnssamtaler med sine medarbeidere, nødvendigvis også har en større bevissthet rundt hvilke behov lønnsoppgjøret må svare ut, og derfor hva arbeidsgiver velger å gi deg som lønnsregulering.

Referatet fra lønnssamtalen er også viktig, både for deg og for arbeidsgiver. 

For deg er referatet viktig, fordi du bør bruke referatene fra i fjor og året før, som en forberedelse i år, og årets referat bruker du som en forberedelse neste år. Når du gjennomfører lønnssamtaler hvert år, vil du også kunne peke på hvilken utvikling du har, og hvordan du over tid leverer den innsats og de resultater som forventes av deg.

For arbeidsgiver er referatet viktig, fordi det kan være del av grunnlaget når nærmeste leder evt. snakker med sin leder, som igjen bringer forventinger/ønsker/behov oppover i lederlinjen - i forkant av at toppledelsen legger planene for lønnsoppgjøret.

Tillitsvalgt eller ikke tillitsvalgt?

Hovedavtalen skiller mellom virksomheter der vi har tillitsvalgt, og de der vi ikke har tillitsvalgt.

Mangler tillitsvalgt

Dersom du og dine kollegaer i Farmaceutene ikke har valgt styre i bedriftsgruppen/tillitsvalgt, har dere likevel mulighet til å bli hørt, det følger av Hovedavtalen §  9 nr 2

"Hvor det ikke er bedriftsgruppe har en representant for Farmaceutenes medlemmer i bedriften rett til å fremlegge medlemmenes synspunkter før den årlige lønnsvurdering/- regulering foretas i bedriften. Hvis Farmaceutene ønsker å henvende seg til bedriften om lønnsreguleringen, skal slik henvendelse skje via Norsk industri eller vedkommende landsforening."

Vi oppfordrer på generelt grunnlag til at dere velger et styre på to-tre personer i hver virksomhet.

Der vi har bedriftsgruppestyre/tillitsvalgt

Der vi har bedriftsgruppestyre/tillitsvalgt, er involveringen i lønnsoppgjøret regulert i Hovedavtalen §  9 nr 1

"Hvor det er bedriftsgruppe:

a) Det skal gjennomføres reelle forhandlinger mellom bedriften og bedriftsgruppens tillitsvalgte om den gjennomsnittlige lønnsregulering før bedriften fastsetter den årlige regulering.

b) Forhandlingene skal føres på grunnlag av bedriftens økonomi, produktivitet, konkurranseevne og fremtidsutsikter. Under forhandlingene må begge parter være innstilt på å fremlegge sine synspunkter og å få disse synspunkter prøvet av motparten. Ut over kriteriene som er nevnt ovenfor vil forhold som knytter seg til medlemmenes situasjon generelt og gruppens eventuelle spesielle forhold være emner som kan tas opp.

c) Det skal settes opp protokoll fra møtene. Ved uenighet bør begge parter i protokollen gi uttrykk for et sammendrag av sine synspunkter.

d) En representant for de tillitsvalgte orienteres om det gjennomsnittlige resultat for gruppen før resultatet av lønnsvurderingene meddeles den enkelte.

e) Hvis bedriftsgruppens medlemmer ikke er enige i den gjennomsnittlige reguleringen, kan saken tas opp med Farmaceutene, som kan kreve forhandlingsmøte med Norsk industri/vedkommende landsforening.

Tvistesakene sendes bedriftens landsforening med kopi til Norsk industri innen 1. 10 september.

Tvistebehandlingen mellom organisasjonene skal være avsluttet innen 15. oktober. I særlige tilfeller kan Norsk industri/Farmaceutene i fellesskap forlenge denne fristen."  

Spørsmål kan rettes til bistand@farmaceutene.no

Hva skjer andre steder?

De fleste store områdene der Farmaceutene har tariffavtaler vil gjennomføre lokale forhandlinger i løpet av mai. Dersom du ønsker å vente med å snakke om lønn til du kjenner disse resultatene, kan det være greit å avvente til juni.