Lokale forhandlinger 2022 i Apotek 1 og Boots m.m.

holding-hands-3139604_1920.jpg
Bildet er tatt av ❤️A life without animals is not worth living❤️ fra Pixabay

Lokale forhandlinger 2022 i Apotek 1 og Boots m.m.

Lønnsoppgjøret for apotek på Apotekoverenskomsten i Virke skjer i sin helhet lokalt. Lokalt betyr på kjedenivå for kjedeeide apotek, og i apoteket for "ikke-kjedeeide" apotek.

Avtalte forhandlingsdatoer pr 6. mai 2022

  • HTV-gruppen i Boots har avtalt forhandlinger med arbeidsgiver onsdag 1. juni.
  • HTV-gruppen i Apotek 1 har avtalt forhandlinger med arbeidsgiver mandag 27. juni.

Hva bør du som medlem gjøre? Be om lønnssamtale!

Uansett om du jobber i et kjedeeid apotek, eller i et ikke-kjedeieid apotek, bør du be om en lønnssamtale.

En lønnssamtale er IKKE en lønnsforhandling. En lønnssamtale er en samtale om lønn, lønnsnivå, lønnsambisjoner, karriereutvikling, dine "leveranser" og arbeidsgivers forventninger til deg, og egentlig alle da andre elementene som du tenker at arbeidsgiver bør ta med seg inn i vurdering av hva din lønn skal være.

En lønnssamtale er et viktig grunnlag for lønnsoppgjøret, fordi arbeidsgivere som har hatt lønnssamtaler med sine medarbeidere, nødvendigvis også har en større bevissthet rundt hvilke behov lønnsoppgjøret må svare ut.

Referatet fra lønnssamtalen er også viktig, både for deg, for arbeidsgiver og for tillitsvalgt.

For deg er referatet viktig, fordi du bør bruke referatene fra i fjor og året før, som en forberedelse i år, og årets referat bruker du som en forberedelse neste år. Når du gjennomfører lønnssamtaler hvert år, vil du også kunne peke på hvilken utvikling du har, og hvordan du over tid leverer den innsats og de resultat som forventes av deg.

For arbeidsgiver er referatet viktig, fordi det kan være del av grunnlaget når nærmeste leder snakker med sin leder, som igjen bringer forventinger/ønsker/behov oppover i lederlinjen - i forkant av at toppledelsen legger planene for lønnsoppgjøret.

For tillitsvalgt er referatet viktig, fordi det kan inngå i det grunnlaget tillitsvalgt trenger for å forberede forhandlingene, og for å kunne komme med konkrete eksempler i møte med forhandlingsmotparten. Dette er like viktig for HTV-gruppen i Apotek 1 som skal forhandle for ca. 1000 farmasøyter, som det er for lokal tillitsvalgt på "Lillevik apotek" som forhandler for seg selv og en til.

Som medlem bør du altså be om lønnsamtalen nå, referatføre samtalen, og sende kopi til HTV-gruppen din!

Referater i Apotek 1 sendes HTV-apotek1@farmaceutene.no

Referater i Boots apotek sendes HTV-boots@farmaceutene.no

Hva bør du som plasstillitsvalgt gjøre?

Er du plasstillitsvalgt i et kjedeeid apotek, bør du gjøre tre ting.

  1. Logg inn på MinSide og sjekk at dine kollegaer er medlemmer, og registrert ansatt på apoteket. Har du kollegaer du ikke finner på medlemslisten?
    1. Spør om de er medlem, og verv om de ikke er det.
    2. Gi beskjed til medlemsregister@farmaceutene.no om eventuelle oppdateringer/jobbskifter m.v.
  2. Oppfordre dine medlemmer til å be om en lønnssamtale.
  3. Ta en prat med apotekeren om den økonomiske situasjonen ved apoteket. Rett til det følger av Hovedavtalen § 10-3. En slik prat bør dere ha jevnlig gjennom året, og det bør skrives et referat fra samtalen.

Hva bør du som tillitsvalgt i et ikke-kjedeeid apotek gjøre?

Er du tillitsvalgt i et ikke-kjedeeid apotek, bør du for det første gjøre deg kjent med forhandlingsbestemmelsene i Apotekoverenskomsten for Virke. Disse finner du i overenskomstens pkt 5-1, 5-2 og 5-3, samt i bilag C.

Ta deretter kontakt med arbeidsgiver, og be om en prat om den økonomiske situasjonen ved apoteket. Rett til det følger av Hovedavtalen § 10-3. En slik prat bør dere ha jevnlig gjennom året, og det bør skrives et referat fra samtalen.

Det følger videre av bilag C at det skal avholdes et planleggingsmøte der dere blir enige om tidsplan for forhandlingene og praktiske forhold. Dersom dere vil skjele hen til resultatene for Apotek 1 og Boots, bør dere ta hensyn til forhandlingsdatoene nevnt innledningsvis. Når det er sagt; kriteriene for forhandlingene er listet opp bilag C, og må relatere seg til den faktiske økonomi i virksomheten.

Som forberedelse til lønnsforhandlingene er det viktig å sikre oversikt over hvem som er medlemmer, eller ikke. Se ovenstående punkt om hva plasstillitsvalgte bør gjøre.

Grunnlaget for forhandlingene er lønnsmassen til de farmasøytene som jobber i virksomheten og som er medlemmer av Farmaceutene.

Har du spørsmål, ta kontakt med bistand@farmaceutene.no