Legemiddelmangel og -beredskap – vårt ansvar

Legemiddelmangel og -beredskap – vårt ansvar

Legemidler er varer i et globalt marked. Tilgangen til legemidler påvirkes av nasjonal regulering som refusjon og pris, internasjonale reguleringer som indikasjon og globalt forbruk, men også omstendigheter som naturkatastrofer, tilgang på råvarer og kvalitetsfeil. Det betyr at legemidler faktisk kan bli mangelvare.

Dette er ikke noe de fleste går og tenker på. De tenker ikke over at legemidler er en begrenset ressurs som kan gå tom eller være utilgjengelig, selv om det er mange som er helt avhengige av å ha tilgang til legemidler for å kunne leve lenger og/eller bedre. Det ligger en forventing om at Norge «alltid» har nok legemidler til befolkningen. Legemiddelmangel har vært et økende problem. Lege­middelmangel på enkeltpreparater har gjort det tydelig hvor sårbare vi er dersom det blir store forsinkelser eller reduksjoner i legemiddelforsyningene til landet. Det tydeliggjør behovet for god legemiddelberedskap.

I 2019 anbefalte Helsedirektoratet sentrale beredskapslagre for helsetjenesten. Men en anbefaling sikrer oss ikke legemiddeltilgang, det sikrer oss ikke nok legemidler til innbyggerne i Norge. Dette fikk vi brått erfare da ­pandemien slo til, og nedstengningen var et faktum i mars 2020. Pasienter som var avhengige av kroniske og livsviktige medisiner, fikk beskjed om at de ikke kunne hente ut medisiner mer enn en måned av gangen. I tillegg var det flere medisiner som det var umulig å få tak i. Bekymringene og panikken blant pasienter som apotekpersonalet møtte på, var til å ta og føle på. Nå har Helse Vest / Sjukehus­apoteka Vest fått i oppdrag å bygge et beredskapslager på vegne av hele Norge, som kan forsørge viktige legemidler i seks måneder. Hele Norge – enkeltbrukere, kommunehelsetjenesten og spesialist­helsetjenesten. Det er en stor, viktig og ­krevende oppgave, som krever en sammensatt erfaring og omfattende kjennskap til legemidler og legemiddel­kjeden. Hvem er bedre egnet til å påta seg denne oppgaven enn en farmasøyt?

Quynh Le, cand.pharm., skal ferdigstille opprettelsen av legemiddelberedskapslageret og lede det etterpå. Hun har tryggheten til norske pasienter og norsk ­helse­vesen i sine hender. Tryggheten om at vi har en buffer av legemidler. Le får anledning til å synligjøre lege­middelberedskapen som Norge sårt har behov for, og hun vil være en god og viktig representant for den ­farmasøytiske profesjon inn i flere fora.

Med seg har Le ikke bare mangelsenterne for ­spesialist­helsetjenesten og primærhelsetjenesten, ­mangelseksjonen på Legemiddelverket og sitt eget team. Med seg har hun også alle oss andre farmasøyter. Det er og vil alltid være vårt farmasøytiske oppdrag å bidra til riktig legemiddelbruk. Det er ikke uten grunn at ­farmasøyter blir kalt for legemiddeleksperter, for det er vi som har kunnskap om legemidler, og vi jobber i hele ­legemiddelkjeden; fra kvalitetssikring av ­råvarer, ­ferdigprodukter, ­produksjon, frigivelse, oppbevaring,
transport, ­distribusjon, innkjøp, informasjon og ­overvåkning. Så ja, vi er i akademia, industri, ­forvaltning, offentlige helse­institusjoner og apotek. Farmasøyter bidrar til at de riktige legemidlene blir forsket frem, at de riktige ­lege­midlene blir godkjent og med ­riktig ­indikasjon. Farmasøyter ­sørger for at legemidlene ­produseres med riktig kvalitet, ­godkjenner dem og sikrer at de ­transporteres på riktig måte. ­Farmasøyter er med på å gjøre de ­riktige legemidlene tilgjengelig enten det er ­regulatorisk, ­importering, sporing av ­særskilte ­legemidler, innkjøp eller salg. Og ­farmasøyter gir ­informasjon til den enkelte, ­helsepersonell eller befolkningen slik at ­legemidlene brukes på riktig måte, i riktig dose, til riktig tid. Til slutt sjekker farmasøyten om legemiddelbruken faktisk ble riktig ut fra et samfunnsperspektiv og hvordan vi eventuelt kan bli enda bedre.

Vi må aldri glemme at farmasøyter har en viktig rolle i samfunnet. Farmasøyter utfører ikke bare en oppgave eller gjør en jobb, vi bidrar til viktig samfunnsoppdrag, uansett hvilken arena eller hvilke fora vi er i. Det er på tide at farmasøyter blir mer synlig. Farmasøyter vil alltid kunne bidra til legemiddelberedskap og mindre mangel gjennom riktig legemiddelbruk. Vi har kompetansen og kunnskapen, la oss vise den frem!

Farmasøyter – sammen jobber vi for riktige legemidler, alltid.

 

Urd Andestad,
leder av Farmaceutene