Forhandlinger 2022

men-shaking-hands-at-work-6814529-1647334445.jpg

Forhandlinger 2022

I år er det hovedforhandlinger, det vil si at arbeidsgiver og arbeidstaker forhandler om teksten i avtalene, i tillegg til lønnsøkning.

– Våre tillitsvalgte er godt skodd til årets forhandlinger. De gjør en kjempeviktig jobb for at våre medlemmer skal få en reell lønnsøkning og ha gode arbeidsvilkår. Det er farmasøytmangel og det bør reflekteres når farmasøyter avlønnes. Samtidig opplever vi dessverre at mange arbeidsgivere bruker frontfaget som en absolutt grense for hvor mye de er villige til å gi, sier Urd Andestad, leder av Farmaceutene.

Resultatet fra LO-NHO-oppgjøret er anslått til 3,7 prosent lønnsvekst for frontfaget. Vi kommer her med foreløpig informasjon om årets lønnsoppgjør for farmasøyter:

Ulike grupper, ulike forhandlingsløp

Stat og kommune

I staten forhandler Farmaceutene som del av Akademikerne stat, og i det sentrale oppgjøret i KS og Oslo som del av Akademikerne kommune. I disse oppgjørene forhandler Akademikerne, LO, Unio og YS frem en felles ramme overfor de respektive arbeidsgivermotpartene. Denne rammen ligger erfaringsvis svært tett på frontfagsrammen, men «bommen» i 2020 og 2021 medfører at mange vil argumentere for at dette må kompenseres i år.

Mer informasjon om forhandling i stat finner du på våre nettsider: Hovedoppgjøret i staten er i gang | Norges Farmaceutiske Forening (farmaceutene.no)

Sykehus/sykehusapotek (Spekter område 10/11)

Frist for lokale forhandlinger er ikke avtalt enda. Mer informasjon kommer senere.

Øvrige deler av Spekter

I de øvrige virksomheter i Spekterområdet, bl.a. de regionale sykehusapotekforetakene, NMD/Vitusapotek, Sykehusinnkjøp HF, Helseplattformen AS og Norsk Helsenett SF, skal forhandlingene skje på grunnlag av «de fire kriterier».

  • Virksomhetens økonomi
  • Produktivitet
  • Fremtidsutsikter
  • Konkurranseevne, herunder lønnsmessig markedstilpassing

Det er disse fire kriteriene som skal belyses, diskuteres og forhandles på grunnlag av. Frontfagsrammen kommer her inn som ett av flere momenter under konkurranseevne, men da som en norm over tid – ikke som en fasit for årets lønnsoppgjør.

Forhandlinger i NMD/Vitusapotek starter 26. april.

Les mer om forhandlingsfristene her: Spekter 2022 - Enighet om overenskomstens del A | Norges Farmaceutiske Forening (farmaceutene.no)

Virke apotek

I apotek som er medlem av Virke, eller har bundet seg til å følge denne overenskomsten, følger det at overenskomsten at det skal føres reelle forhandlinger på bakgrunn av:

  • Virksomhetens økonomi
  • Produktivitet
  • Fremtidsutsikter
  • Konkurranseevne

For kjedene betyr det at HTV-gruppene i Apotek 1 og Boots skal forhandle med sine respektive HR-avdelinger om rammen (størrelsen på lønnsoppgjøret) for disse to kjedene. Om dette skal gis som generelle tillegg, individuelle tillegg, eller en kombinasjon, er en del av forhandlingene mellom HTV og HR.

I frittstående apotek i Virke-området gjelder de samme kriteriene. Her må plasstillitsvalgt og arbeidsgiver forhandle frem et resultat for det enkelte apotek.

Sentrale forhandlinger om Virkeoverenskomsten starter 27. april. Lokale lønnsforhandlinger mellom kjedene og HTV-gruppene gjennomføres senere. Mer informasjon om dette komme senere.

Øvrige tariffbundne virksomheter

I øvrige virksomheter der Farmaceutene har tariffavtaler, er lønnsoppgjør stort sett regulert som en rett til å drøfte rammen med arbeidsgiver, men det er arbeidsgivers siste tilbud som gjelder. I disse virksomhetene er det viktig at alle medlemmer ber om lønnssamtaler, slik at de tillitsvalgte har «ammunisjon» til drøftingene med arbeidsgiver.

Ikke-tariffbundne virksomheter

I virksomheter der vi ikke har tariffavtaler, er det fullt og helt opp til arbeidsgiver å avgjøre lønnsoppgjøret. Jobber man i en slik virksomhet er det ekstra viktig å be om en lønnssamtale, da dette er den eneste mulighet man har til å påvirke lønnsutviklingen.